• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

დასაგრუნტი საშუალება

დასაგრუნტი საშუალება გამოიყენება საგნის ზედაპირის დასამუშავებლად საღებავის წასმამდე.