• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

გარანტია

შენაძენის გამართული მუშაობა და უსაფრთხოება გარანტირებულია მხოლოდ მონტაჟისა და ექსპლუატაციის წესების სრულად დაცვის შემთხვევაში, რომელიც მითითებულია მომდევნო პუნქტებში:

საგარანტიო ვალდებულებები შესრულდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:

 • პროდუქტი შეძენილია უფლებამოსილი ორგანიზაციისგან.
 • შენაძენის მონტაჟი მოხდა ავტორიზებული სერვისცენტრის მიერ.
საგარანტო ვადის განმავლობაში მყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს უფასო შეკეთება, თუ დაზიანება გამოწვეულია შენაძენის ქარხნული ფარული დეფექტის გამო.

უფასო საგარანტიო მომსახურება არ შესრულდება თუ:

 • დაცული არ იქნა მონტაჟისა და ექსპლუატაციის წესები.
 • მოხდა შენაძენის ნებისმიერი სახის თვითნებური კონსტრუქციული ცვლილება.
 • წარმოშობილი დეფექტები არ არის გამოწვეული მწარმოებლის მიზეზით.
 • ელექტრო ენერგიის, გაზის ან წყლის ნორმა და/ან მომარაგება არ შეესაბამება შენაძენის ტექნიკურ დოკუმენტში მითითებულ ნორმატიულ მახასიათებლებს.
 • თუ არ დამონტაჟდება ისე, როგორც შენაძენის ტექნიკურ ინსტრუქციაშია მითითებული.
 • გამოყენებული იქნება სხვა მწარმოებლის მიერ დამზადებული სათადარიგო ნაწილები.
 • შენაძენი გახხნილი (დაშლილი) ან გარემონტებული იქნება ჩვენი ან ჩვენი პარტნიორი სერვისცენტრის გარეშე (მომხმარებლის ან სხვა სერვისცენტრის მიერ).
 • შენაძენს აქვს მექანიკური დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია გარემოს ზემოქმედებით, როგორიცაა გატეხილი, გაბზარული, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი, სითხით დაზიანებული და ა.შ.
 • საგარანტიო ტალონში ან შენაძენის კორპუსზე არ იკითხება სერიული ნომერი.
 • გარანტია არ ვრცელდება ხარვეზებზე, რომლებიც წარმოიშვა ნივთის გამოყენებით არასაყოფაცხოვრებო ან სხვა ისეთი მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება ნივთის დანიშნულებას.
 • გარანტია არ ვრცელდება ადვილად მსხვრევად დეტალებზე (მინდა და სხვა).
 • კომპანია არ აგებს პასუხს დაზიანებაზე, რომლებიც წარმოიშვა მყიდველის მიერ არასათანადო ტრანსპორტირების ან შენახვის, შეუსაბამო კლიმატური პირობების ან სხვა სახის ზემოქმედებისგან.
 • გარანტია არ ვრცელდება ქსელში ძაბვის ცვლილებით გამოწვეულ დაზიანებაზე.