• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

სავაჭრო პოლიტიკა

შპს „მოდუსი“ -ს სავაჭრო პოლიტიკა

წესები და პირობები

დასახელება: შპს მოდუსი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 245565669
მისამართი: ქ. ბათუმი, პუშკინის 18/20
ტელეფონი: 032 2 06 01 01
ელ. ფოსტა: info@modus.com
ვებ გვერდი: www.modus.ge

კანონისმიერი გარანტია
 მოვაჭრე ვალდებულია მომხმარებელს გადასცეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
პირობების შესაბამისი საქონელი.
 საქონელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამის საქონლად
მიიჩნევა, თუ იგი შეესაბამება მოვაჭრის მიერ მომხმარებლისთვის მიწოდებულ აღწერას და
მას აქვს იგივე თვისებები, რომლებიც მოვაჭრის მიერ მომხმარებლისთვის წარდგენილ
საქონლის ნიმუშს ჰქონდა.
 მოვაჭრის მიერ მომხმარებლისთვის მიწოდებული აღწერის არარსებობის შემთხვევაში
საქონელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამის საქონლად
მიიჩნევა, თუ იგი გამოსადეგია იმ მიზნისთვის, რომლის თაობაზედაც მომხმარებელმა
მოვაჭრეს ხელშეკრულების დადების დროს აცნობა და რომელსაც მოვაჭრე დაეთანხმა.
 ფიზიკური პირის მიერ შეძენილ საქონელს აქვს “მომხმარებლის უფლებების დაცვის
შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 2 წლიანი კანონისმიერი გარანტია.
 თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს
ნაკლის აღმოფხვრა (საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, ფასის შემცირება) ან
გავიდეს ხელშეკრულებიდან.
 საქონლის შეკეთება და შეცვლა მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებებია. მომხმარებელს
უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან
არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.
 საქონელი შეკეთებული ან შეცვლილი უნდა იქნეს გონივრულ ვადაში, ისე, რომ
მომხმარებელს არ შეექმნას მნიშვნელოვანი შეფერხება საქონლის ბუნებისა და იმ მიზნის
გათვალისწინებით, რომლისთვისაც მან ეს საქონელი შეიძინა.
 საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა გულისხმობს მოვაჭრის მიერ ყველა ხარჯის
(მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც

საჭიროა საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად.
 მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას
ხელშეკრულებაზე,თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:
o საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია.
o მოვაჭრემ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და
მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა.
o მოვაჭრის მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან
შეფერხებას შეუქმნის.

 მომხმარებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში მოითხოვოს
ხელშეკრულების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი
უმნიშვნელოა.
 თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის
განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი
არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ, საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან
გამომდინარე, ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება. თუ
მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის შემდეგ
აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას,
მომხმარებელს ეკისრება.
 შპს „მოდუსის” მიერ ან მისი პასუხისმგებლობით საქონლის არასწორად დამონტაჟების
შედეგად წარმოქმნილი ნაკლი უთანაბრდება საქონლის ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ პირობებთან შეუსაბამობას (ნაკლს), თუ საქონლის მონტაჟი
ხელშეკრულების ნაწილი იყო. ეს წესი ვრცელდება აგრეთვე იმ საქონელზე, რომელიც
მომხმარებელმა უნდა ააწყოს ან დაამონტაჟოს და რომელიც საქონლისთვის დართული
ინსტრუქციის ნაკლოვანების გამო არასწორად აიწყო ან დამონტაჟდა.
 კანონისმიერი გარანტია არ ვრცელდება მეწარმე/იურიდიულ პირებზე!
 კანონისმიერი გარანტია ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე!

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება, უქმდება თუ:
 ამოიწურა საგარანტიო ვადა.
 შეუძლებელია ნივთის იდენტიფიცირება.

 გაყიდულ ნივთზე მონაცემები წაშლილი, შეცვლილი, გადაკეთებულია, ნივთზე არ
იკითხება/ამძვრალია სერიული ნომერი და სხვაგვარად შეუძლებელია ნივთის
იდენტიფიცირება.
 დაზიანება გამოწვეულია პლომბის ან ლუქის მოცილებით.
 დაზიანება გამოწვეულია ფიზიკური ზემოქმედებით და არასათანადო ექსპლუატაციით.
 დაზიანება გამოწვეულია ჭექა-ქუხილით, უცხო სხეულების და სითხეების შეღწევით,
ექსპლუატაციისა და შენახვის წესების პირობების დარღვევით.
 დაზიანება გამოწვეულია ცვალებადი, მაღალი ან დაბალი ელ.ენერგიის მიწოდებით.
 დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით, ან მომხმარებლის ბრალეულობით
მექანიზმის დანესტიანებით.
 სხვა გარეშე პირების მიერ ჩატარდა სამონტაჟო ან სარემონტო სამუშაოები, რამაც გამოიწვია
ნივთის დაზიანება.
 შეძენილი ნივთი იქნა გამოყენებული კომერციული და სამეწარმეო მიზნებისთვის.
 ნაკლოვანი ნივთის შეცვლისას თუ მომხმარებლმა ავტორიზებული სერვის ცენტრის
წარმომადგენელს ნივთი არ გადასცა სრული კომპლექტაციით, შეიცვლება მხოლოდ ნივთის
ის ნაწილი, რომელის გადაცემაც მოხდა.
სავაჭრო ობიექტში შეძენილი საქონლის მიწოდების ვადა და პირობები
 შპს „მოდუსი“ ვალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს საქონელი დაყოვნების გარეშე,
მაგრამ ხელშეკრულების დადებიდან არაუგვიანეს 20 კალენდარული დღისა, თუ
ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული და მომხმარებელი ამის თაობაზე
ინფორმირებულია და თანახმაა.
 შპს „მოდუსის“ სავაჭრო ობიექტში შეძენილი საქონლის ყოველგვარი საფუძვლის
მითითების გარეშე დაბრუნების უფლება მომხმარებელს არ აქვს.
 იმ შემთხვევაში, თუ შპს „მოდუსმა“ ვალდებულება ამ მუხლის პირველი პუნქტით
დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, მომხმარებელი უფლებამოსილია განუსაზღვროს
შპს „მოდუსს“ გონივრული დამატებითი ვადა ვალდებულების შესასრულებლად.
 დამატებითი ვადის გასვლის შემდეგ, ვალდებულების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე და
მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
 დამატებითი ვადის განსაზღვრა სავალდებულო არ არის, თუ აშკარაა, რომ ამას
არავითარი შედეგი არ ექნება, ან მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულება
საქონლის დროულად მიღებას დაუკავშირა.

 თუ მომხმარებელს საქონელი იმის გამო არ მიეწოდება, რომ იგი ხელმისაწვდომი არ
არის, შპს „მოდუსი“ ვალდებულია მომხმარებელს დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის
შესახებ.
 ქ. თბილისში, შპს „მოდუსის“ ჰიპერმარკეტში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების
საქონლის შეძენის შემთხვევაში, მიტანის მომსახურება უფასოა.

 ქ. ბათუმში, შპს „მოდუსის“ ჰიპერმარკეტში 700 ლარის ან მეტი ღირებულების
საქონლის შეძენის შემთხვევაში, მიტანის მომსახურება უფასოა.

 საქონლის მიწოდებაში იგულისხმება, მისი მისამართზე მიტანა და არა
ავტომობილიდან მისი ჩამოტვირთვა და სართულებზე ატანა.

ონლაინ შეძენილი საქონლის მიწოდების ვადა და პირობები
 შპს „მოდუსი“ ვალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს საქონელი დაყოვნების გარეშე,
მაგრამ ხელშეკრულების დადებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, თუ
ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული და მომხმარებელი ამის თაობაზე
ინფორმირებულია და თანახმაა.

 იმ შემთხვევაში, თუ შპს „მოდუსმა“ ვალდებულება ამ მუხლის პირველი პუნქტით
დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, მომხმარებელი უფლებამოსილია განუსაზღვროს
შპს „მოდუსს“ გონივრული დამატებითი ვადა ვალდებულების შესასრულებლად.
 დამატებითი ვადის გასვლის შემდეგ, ვალდებულების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე და
მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
 დამატებითი ვადის განსაზღვრა სავალდებულო არ არის, თუ აშკარაა, რომ ამას
არავითარი შედეგი არ ექნება, ან მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულება
საქონლის დროულად მიღებას დაუკავშირა.
 თუ მომხმარებელს საქონელი იმის გამო არ მიეწოდება, რომ იგი ხელმისაწვდომი არ
არის, შპს „მოდუსი“ ვალდებულია მომხმარებელს დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის
შესახებ.
 ქ. თბილისში, შპს „მოდუსში“ 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ონლაინ
საქონლის შეძენისას შემთხვევაში, მიტანის მომსახურება უფასოა.
სხვა შემთხვევაში მიწოდების საფასური გამოითვლება ავტომატურად, კალათში
სასურველი პროდუქციის დამატებისა და მისამართის მითითების შემდეგ.

 ქ. ბათუმში, შპს „მოდუსის“ 700 ლარის ან მეტი ღირებულების ონლაინ საქონლის
შეძენისას შემთხვევაში, მიტანის მომსახურება უფასოა.
სხვა შემთხვევაში მიწოდების საფასური გამოითვლება ავტომატურად, კალათში
სასურველი პროდუქციის დამატებისა და მისამართის მითითების შემდეგ.
 საქონლის მიწოდებაში იგულისხმება, მისი მისამართზე მიტანა და არა
ავტომობილიდან მისი ჩამოტვირთვა და სართულებზე ატანა.

 შპს მოდუსი ს ონლაინ მაღაზიაში შეძენილი ნივთების გატანა თავადაც
შეგიძლიათ სასურველი ფილიალიდან.
o დაამატეთ სასურველი ნივთი კალათში
o მიწოდების პირობებში მონიშნეთ მაღაზიიდან გატანა
o აირჩიეთ სასურველი მაღაზია
o გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ თუ მყიდველის და ნივთის გამტანის ვინაობა არ
ემთხვევა ერთმანეთს აუცილებელია წინასწარ გვაცნობოთ და ჩაგვანიშნინოთ იმ
ადამიანის მონაცემები, რომელიც წაიღებს ნივთს.

ონლაინ შეძენილი ნივთის უპირობოდ დაბრუნება

 მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას
უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ
ხელშეკრულებაზე 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. ეს ვადა აითვლება:
o მომსახურების ხელშეკრულების შემთხვევაში − ხელშეკრულების
დადებიდან.
o ნასყიდობის ხელშეკრულების შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ
განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) საქონლის
მფლობელობაში მიღებიდან.
o მომხმარებლის მიერ საქონლის ნაწილ-ნაწილ შეკვეთის შემთხვევაში −
მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა
გადამზიდავისა) ბოლო ნივთის მფლობელობაში მიღებიდან.
o საქონლის რეგულარულად მიწოდების ხელშეკრულების შემთხვევაში −
მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა
გადამზიდავისა) ნივთის მფლობელობაში პირველად მიღებიდან.

 მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მას არ
დაეკისრება არანაირი ხარჯის (მათ შორის, მიწოდების ხარჯის) გაწევა, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელმა შპს „მოდუსი“-ს მიერ შეთავაზებული
სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება
აირჩია ან საქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც
დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და
ფუნქციონირების დადგენასთან.
 საქონლის ფასის შემცირების შედეგად წარმოშობილი სხვაობის დაფარვის
ვალდებულება მომხმარებელს არ დაეკისრება, თუ "მოდუსმა" მას კანონით
გათვალისწინებული ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების შესახებ სრული
ინფორმაცია არ მიაწოდა.
 მომხმარებლის მიერ დისტანციურ ხელშეკრულებაზე უარის თქმა ავტომატურად
იწვევს დაკავშირებული ხელშეკრულებიდან მის გასვლას და პირვანდელი
მდგომარეობის აღდგენას.
 მომხმარებელი ვალდებულია შპს „მოდუსს“ დადგენილ ვადაში გაუგზავნოს
შევსებული ფორმა (დანართი 1) ან სხვა ცალსახა მტკიცებულება, რომელიც ასახავს
მომხმარებლის გადაწყვეტილებას საქონლის დაბრუნების შესახებ. ამ მუხლით
გათვალისწინებული ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების დადგენილ ვადაში
განხორციელების მტკიცების ტვირთი მომხმარებელს ეკისრება.
 თუ შპს „მოდუსი“ მომხმარებელს არ მიაწვდის ინფორმაციას ამ წესებით
გათვალისწინებული საქონლის ან მომსახურების დაბრუნების უფლების შესახებ,
აღნიშნული საქონლის ან მომსახურების დაბრუნება შესაძლებელია ამ მუხლის
პირველი პუნქტით დადგენილი ვადის გასვლიდან 12 თვის განმავლობაში.

 მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უპირობოდ უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ:
o შპს „მოდუსმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება
სრულად გასწია, მან მომსახურების გაწევა მომხმარებლის წინასწარი
თანხმობით დაიწყო და მომხმარებელმა იცოდა, რომ მომსახურების
სრულად მიღების შემთხვევაში დაკარგავდა ხელშეკრულებაზე უარის
თქმის უფლებას.
o ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია, რომ მიწოდებული საქონლის ან
მომსახურების ფასი დამოკიდებულია ფინანსურ ბაზარზე არსებულ
ცვლილებაზე, რომელსაც შპს „მოდუსი“ ვერ აკონტროლებს და რომელიც
ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების განხორციელებისთვის ამ
კანონით დადგენილ ვადაში წარმოიშვა.
o მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური
შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა
მორგებული.

o მიწოდებული საქონელი მალფუჭებადია ან მას მოკლე ვარგისობის ვადა
აქვს.
o მას მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა
მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება
შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო.
o მიწოდებული საქონელი მიწოდების დროს, მისი მახასიათებლებიდან
გამომდინარე, განუყოფლად შეერწყა სხვა საქონელს.

 ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგად ქარწყლდება მხარეების მიერ
დისტანციური ხელშეკრულებით ან სარეწის გარეთ დადებული ხელშეკრულებით
ნაკისრი ვალდებულებები, ხოლო ის, რაც მხარეებმა მისი შესრულებით მიიღეს, მათ
უბრუნდებათ.
 გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით მომხმარებელი უფლებამოსილია არ
ჩაიბაროს სატრანსორტო კომპანიისგან დაზიანებული მიტანილი გზავნილი და ამ
ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს შპს მოდუსს შემდეგ ელ ფოსტაზე
info@modus.com ან დაუკავშირდეს საინფორმაციო სამსახურს ნომერზე
ჩვენი კომპანია ორიენტირებულია მომხარებლის კმაყოფილებაზე დაჟინებით
ვთხოვთ ჩვენს მომხმარებლებს ყურადღებით შეამოწმონ გზავნილის შეფუთვა მანამ
სანამ ხელს მოაწერენ სატრანსპორტო აგენტის შესაბამის დოკუმენტაციაზე გზავნილის
შეფუთვის დაზიანების შემთხვევაში მომხარებელს უფლება აქვს სატრანსპორტო
კომპანიისგან არ ჩაიბაროს გზავნილი ან სატრანსპორტო აგენტთან ერთად გახსნას
გზავნილი მის ჩაბარებამდე დარწმუნდეს მის დაუზიანებლობასა და მოდელისა და
რაოდენობის სისწორეში და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწეროს ხელი გზავნილის
ჩაბარების დოკუმენტს
დაუზიანებელი შეფუთვით მიღებული დაზიანებული პროდუქციის ან შეცდომით
მიღებული შეკვეთის შემთხვევაში გთხოვთ გადაუღოთ მიღებულ გზავნილს
დაზიანების ან და შეცდომის ამსახველი ფოტოსურათი და ამ ფაქტის შესახებ
მოგვწეროთ შემდეგ ელ ფოსტაზე info@modus.com
 ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში შპს „მოდუსი“ ვალდებულია:

o მომხმარებელს გადახდილი თანხა, აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში −
მიწოდების ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხა დაუბრუნოს
სრულად, გაჭიანურების გარეშე, ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ
შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა.
o თანხა აანაზღაუროს გადახდის იმავე საშუალებებით, რომლებიც
მომხმარებელმა გამოიყენა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
მომხმარებელი გადახდის სხვა საშუალების გამოყენებაზე თანხმობას
განაცხადებს და მას დამატებითი ხარჯი არ წარმოეშობა.

 ნასყიდობის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში შპს „მოდუსს“ უფლება
აქვს, უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე მანამ, სანამ საქონელს არ დაიბრუნებს ან
მომხმარებლისგან არ მიიღებს საქონლის გაგზავნის დამადასტურებელ დოკუმენტს,
იმის მიხედვით, რომელიც უფრო ადრე განხორციელდება, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც შპს „მოდუსმა“ თავად იკისრა საქონლის უკან წაღება.
 ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია:
o შპს „მოდუსს“ ან მის მიერ განსაზღვრულ მესამე პირს დაუბრუნოს
საქონელი ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების
გაგზავნის შემდეგ დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული
დღისა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შპს „მოდუსმა“ თავად იკისრა
საქონლის უკან წაღება;
o გასწიოს მხოლოდ საქონლის დაბრუნებასთან დაკავშირებული პირდაპირი
(უშუალო) ხარჯი.

დანართი 1
მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, შპს „მოდუსი“-
სათვის ელ ფოსტაზე info@modus.com გასაგზავნი ინფორმაცია:

შეკვეთის თარიღი:
შეკვეთის მიღების თარიღი:
მომხმარებლის სახელი:
მომხმარებლის მისამართი:
მომხმარებლის ხელმოწერა:
ფორმის შევსების თარიღი: