• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

სავაჭრო პოლიტიკა

შპს „მოდუსი“-ს ს/კ 245565669 სავაჭრო პოლიტიკა
წინამდებარე სავაჭრო პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია, განსაზღვროს შპს „მოდუსს“ ს/კ 245565669 და მომხმარებლებს შორის სამართლებრივი ურთიერთობის საფუძვლები, ხელი შეუწყოს შპს „მოდუსსა“ და მომხმარებელებს შორის ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული ქცევის კულტურის განვითარებას, ასევე, პატივი სცეს მომხმარებლების ლეგიტიმურ მოლოდინს, რომ შპს „მოდუსთან’’ ურთიერთობაში ისინი დაცული იქნებიან არაკანონიერი და უსამართლო მოპყრობისაგან.

წინამდებარე სავაჭრო პოლიტიკა მოიცავს მომხმარებლებთან სარეწში გაფორმების ზოგად და დისტანციური საშუალებების გამოყენებითა და სარეწის გარეთ დადებული ხელშეკრულებების გაფორმების წესებს, რომლის სამართლებრივი საფუძვლები მოცემულია საქართველოს კანონმდებლობაში, მათ შორის, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, "მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში და სხვა ნორმატიულ აქტებში.


წინამდებარე სავაჭრო პოლიტიკაში მოცემულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

“ვებ-გვერდი” - ნიშნავს www.modus.ge რომლის მეშვეობითაც ხდება საქონლის გაყიდვა ან/და მომსახურების შეთავაზება/განხორციელება;

"საქონელი" − ნებისმიერი მოძრავი ნივთი;

“კომპანია“ ან “მოვაჭრე” შპს „მოდუსი“ (იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, პუშკინის 18/20 საიდენტიფიკაციო ნომერი: 245565669; ელ. ფოსტა: info@modus.com; ტელ: 032 2 06 01 01), რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და რომელსაც ეკუთვნის ვებ-გვერდი www.modus.ge;

“მომხმარებელი” - ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც იძენს ან შემდგომ იყენებს საქონელს უპირატესად პირადი მოხმარების მიზნით და არა სავაჭრო, სამეწარმეო, სახელობო ან სხვა პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად როგორც სარეწში ან სარეწის გარეთ, ასევე შპს „მოდუსი“-ს ვებ-გვერდზე www.modus.ge რეგისტრაციის მეშვეობით;

“მხარეები” - ნიშნავს შპს „მოდუსს“ ს/კ 245565669 და მომხმარებელს;

“ანგარიში” - ნიშნავს მომხმარებლის მიერ შპს „მოდუსი“-ს ვებ-გვერდზე რეგისტრირებულ ანგარიშს;

“რეგისტრაცია” - ნიშნავს მომხმარებლის მიერ შპს „მოდუსი“-ს ვებ-გვერდზე სპეციალური პროცედურის გავლასა და ანგარიშის შექმნას პროდუქტის შესყიდვის ან/და მომსახურების მიღების მიზნით;

“ავტორიზაცია” - მომხმარებლის მიერ შპს „მოდუსი“-ს ვებ-გვერდზე რეგისტრირებული ანგარიშის მეშვეობით განხორციელებული ქმედება;

“დისტანციური ხელშეკრულება” − ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია შპს „მოდუსს“ და მომხმარებელს შორის მხოლოდ დისტანციური კომუნიკაციის ერთი ან რამდენიმე საშუალების გამოყენებით, დისტანციური ნასყიდობის ან მომსახურების მიწოდების ორგანიზებული სქემის მეშვეობით და არ მოითხოვს მომხმარებლისა და მოვაჭრის ფიზიკურ თანაყოფობას. ამასთანავე, ხელშეკრულება დისტანციურ ხელშეკრულებად არ მიიჩნევა, თუ მომხმარებელი და შპს „მოდუსი“ ხელშეკრულების პირობებზე სარეწში შეთანხმდნენ და ხელშეკრულება დისტანციურად მხოლოდ ამის შემდეგ დაიდო;

“სარეწი” − ნებისმიერი უძრავი ობიექტი ან მოძრავი ობიექტი, სადაც შპს „მოდუსი“ ჩვეულებრივ, კომერციულ საქმიანობას ახორციელებს;

“საგარანტიო მომსახურება“ - ნიშნავს შპს „მოდუსი“-ს ან მისი კონტრაქტორის მიერ გაყიდვის შემდეგ დაზიანებული საქონლის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას საგარანტიო ტალონის არსებობის შემთხვევაში, მასში (საგარანტიო ტალონში) მითითებული წესების მიხედვით;

“პერსონალური მონაცემი” - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით;

საიტით სარგებლობისას თქვენ ადასტურებთ რომ:
1. ხართ სრულწლოვანი 18 წელს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი, ან 16 წელს მიღწეული პირი და გაქვთ ნებართვა შესაბამისი პირებისაგან დადოთ წინამდებარე ხელშეკრულება, მიიღოთ საიტის საშუალებით მომსახურება და განკარგოთ შესაბამისი გადახდები.
2. დაიცავთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საიტით სარგებლობის პირობებს.
3. წარმოადგენთ შპს „მოდუსი“-ს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას სრულად და ზუსტად, რათა ისარგებლოთ შპს „მოდუსი“-ს მომსახურებით.
4. მკაცრად დაიცავთ თქვენი პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას და
კონფიდენციალურობას. არ გაუმჟღავნებთ ნებისმიერ მესამე პირს თქვენი
ანგარიშის დეტალებს, რათა დაცული იყოს თქვენი პირადი და ანგარიშის
ინფორმაცია.
5. დაიცავთ საავტორო და ინტელექტუალურ უფლებებს, არ განახორციელებთ საიტზე არსებული ინფორმაციის სრულად ან რაიმე ნაწილის კოპირებასა და გავრცელებას ნებისმიერი სახით და მიზნებისათვის.
6. არ გაასაღებთ თავს სხვა მომხმარებლად ან არ გამოიყენებთ სხვა მომხმარებლის პირად მონაცემებს და ანგარიშს.
7. არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებებს, რომელიც მიმართულია სხვა
მომხმარებლის პირადი და კონფიდენციალური ინფორმაციის, მათ შორის ანგარიშის უსაფრთხოების კოდების გაგებისაკენ და სხვა მომხმარებლის პირადი აქტივის განკარგვისაკენ.
8. არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც აკრძალულია კანონმდებლობით, ამ ხელშეკრულებითა და მსგავსი ვებგვერდების საშუალებით მომსახურების მიღებისათვის დამკვიდრებული წესებით.
9. არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებგვერდის ან მომსახურების გამართულ ფუნქციონირებას.
რეგისტრაცია
პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია საიტზე რეგისტრაციის და შემდეგ პროდუქტის შეკვეთის საფუძველზე. რეგისტრაციის ან საიტზე ინფორმაციის შეყვანის შემთხვევაში თქვენ დაეთანხმებით იმას, რომ წარადგენთ მხოლოდ ზუსტ, სრულ სარეგისტრაციო ინფორმაციას და მოახდენთ ამ ინფორმაციის განახლებას თუ ის შეიცვლება. დარეგისტრირებისას თქვენ მიიღებთ ინდივიდუალურ მანდატს სისტემაში ავტორიცაზიისათვის თქვენი სახელით და პაროლით შესვლა -
(„ანგარიშს"). Modus.ge – ის საიტზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით
სარგებლობა
თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე.

კონფიდენციალობა
ჩვენ ვაგროვებთ ორი სახის ინფორმაციას ჩვენი მომხმარებლების შესახებ: პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია და არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია.
პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია:
პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომლის მეშვეობითაც ხდება კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაცია. ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ თქვენს შესახებ გარკვეული ინფორმაციის წარმოდგენა (როგორიცაა თქვენი სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი, საცხოვრებელი მისამართი,
ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სქესი, დაბადების თარიღი და სხვა).
როდესაც თქვენ ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით ერთვებით რაიმე აქტივობაში, როგორიცაა მაგალითად ანგარიშის გახსნა, ჩვენთან პროდუქტის შეძენა. პროდუქტის საფასურის გადახდისას ჩვენ შეიძლება ასევე გთხოვოთ
წარმოადგინოთ თქვენი საბანკო ბარათის ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი
აუთენტურობის კოდი ან სხვა შესაბამისი ინფორმაცია. თქვენი საბანკო ბარათის დეტალები არ ინახება ჩვენს ვებგვერდზე, რადგან გადახდა ხდება ჩვენი პარტნიორი ბანკის დაცული გვერდიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება თქვენი საბანკო ბარათის ინფორმაციაზე. თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ჩვენს მიერ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას: თქვენი შეკვეთის დასამუშავებლად; სტატისტიკური მონაცემების მოსაგროვებლად, მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით; ვებგვერდის მართვისთვის; სპეციალური შემოთავაზების გასაკეთებლად, რომელმაც შესაძლოა დაგაინტერესოთ და თქვენთვის ინფორმაციის მოსაწოდებლად. არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია:
არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომელიც არ ახდენს კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაციას. ამ სახის ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს იმ სანავიგაციო პროგრამის (browser) სახეობას, რომელსაც თქვენ
იყენებთ და თქვენი ინტერნეტ პროტოკოლის „IP" მისამართს. ჩვენ ან/და ჩვენს მიერ უფლებამოსილ მესამე მხარე მომსახურების პროვაიდერებს და მარეკლამირებელ პირებს შეუძლიათ ავტომატურად მიიღონ ეს ინფორმაცია იმ დროს, როდესაც თქვენ იმყოფებით ჩვენს ვებგვერდზე.
ინფორმაციის განახლება და შეცვლა:
თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ვებგვერდზე თქვენი ანგარიშის შესაბამის განყოფილებაში შესვლით. ჩვენ მოგიწოდებთ, რომ დაუყოვნებლივ განაახლოთ თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია მისი შეცვლის შემთხვევაში. თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენს
ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის წაშლა. თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ძველ ტრანზაქციებს, თქვენ ვერ წაშლით ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ვებგვერდზე განხორციელებულ ძველ ტრანზაქციებთან. გარდა ამისა, ჩვენთვის შეიძლება შეუძლებელი გახდეს მთელი თქვენი ინფორმაციის წაშლა, რადგან ჩვენ პერიოდულად ვახდენთ ინფორმაციის დარეზერვებას. თქვენი საბანკო ბარათის ინფორმაცია არ ინხება ჩვენთან, არამედ განთავსებულია დაცულ
სერვერზე, რომელსაც უზრუნველყოფს და მართავს ჩვენი პარტნიორი ბანკი. ამ უკანასკნელს საკუთარი ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა აქვს.

მომხმარებლის არჩევანი ინფორმაციის შეგროვებასა და გამოყენებაზე:
თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ თავი შეიკავოთ ინფორმაციის დამატებითი
წარმოდგენისაგან. თუმცა ინფორმაციის წარმოდგენა შეიძლება აუცილებელი გახდეს, თუ თქვენ ჩაერთვებით ვებგვერდზე არსებულ რაიმე აქტივობაში.

ინფორმაციის უსაფრთხოება:
ჩვენ ვატარებთ მრავალ უსაფრთხოების ზომას პირადი საიდენტიფიკაციო
ინფორმაციის დასაცავად. თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენი მომხმარებლის სახელისა და პაროლის მითითების შემთხვევაში. ეს პაროლი დაშიფრულია. ჩვენ გირჩევთ, რომ
მესამე პირებს არ გაანდოთ თქვენი პაროლი. გარდა ამისა, თქვენი პირადი
საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერზე, რომელზეც მხოლოდ შესაბამის პერსონალსა და კონტრაქტორებს მიუწვდებათ ხელი. ჩვენ არ გვაქვს
რაიმე ინფორმაცია თქვენს საბანკო ბარათთან დაკავშირებით და ჩვენთვის იგი ხელმისაწვდომელი არ არის, რადგან თქვენი ბარათი პარტნიორი ბანკის
კონტროლის სფეროს განეკუთვნება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მონაცემთა ნებისმიერი გადაცემა ინტერნეტის ან უკაბელო ქსელის საშუალებით შეუძლებელია
იყოს აბსოლუტურად და გარანტირებულად უსაფრთხო. ჩვენ ვატარებთ
კომერციულად გონივრულ უსაფრთხოების ზომებს, რათა დავიცვათ მონაცემები და
ასევე ვცდილობთ კავშირები დავამყაროთ მხოლოდ ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც იგივენაირად უდგებიან ამ საკითხს. თუმცა ჩვენ ვერ გავცემთ გარანტიას ვებგვერდისათვის ან ვებგვერდიდან გადაცემული ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე და არ ვაგებთ პასუხს ნებისმიერი მესამე მხარის ქმედებებზე, რომელმაც შეიძლება
მიიღოს ნებისმიერი მსგავსი ინფორმაცია. ნებისმიერი ურთიერთობა თქვენსა და modus.ge– ს შორის, როგორიცაა ელექტრონული ფოსტით ან სხვა საშუალებით მიმოწერა, სადაც თქვენ წარმოადგენთ რჩევებს ან კომენტარებს ჩვენი მომსახურების გაუმჯობესებასა ან შეცვლასთან დაკავშირებით, ჩაითვლება ჩვენს
მიერ როგორც არაკონფიდენციალური და არა საკუთრებრივი ინფორმაცია. თქვენ თანახმა ხართ, რომ ასეთი ინფორმაცია გამოყენებული იქნება ჩვენს მიერ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე.

I. თავი
ხელშეკრულების გაფორმების ზოგადი წესები

შპს „მოდუსი“-ს მიერ მომხმარებელს მიეწოდება სრული ინფორმაცია იმ საქონლის შესახებ, რომელზეც იგი გამოხატავს ინტერესს. ამისათვის, კომპანიის ტექნიკურ პერსონალს აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია და ცოდნა, რომ მომხმარებელს მიაწოდოს ინფორმაცია პროდუქტის მწარმოებლის, არსებითი მახასიათებლებისა და პარამეტრების შესახებ. ინფორმაციის მიწოდების გარდა, მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი გამოხატავს სურვილს საქონლის შეძენის შესახებ, შესყიდული ნივთი ტექნიკური პერსონალის მიერ მომხმარებელთან ერთად დათვალიერდება და იგი თავდაპირველად შემოწმდება ვიზუალურ ხარვეზზე. მხოლოდ ამის შემდეგ, ხდება მომხმარებლის თანდასწრებით ნივთის ტესტირება, მისი შემოწმება ტექნიკურ გამართულობაზე.


1. საქონლის მიწოდების ვადა პირობები

1. შპს „მოდუსი“ ვალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს საქონელი დაყოვნების გარეშე, მაგრამ ხელშეკრულების დადებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული და მომხმარებელი ამის თაობაზე ინფორმირებულია და თანახმაა.
2. იმ შემთხვევაში, თუ შპს „მოდუსმა“ ვალდებულება ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, მომხმარებელი უფლებამოსილია განუსაზღვროს შპს „მოდუსს“ გონივრული დამატებითი ვადა ვალდებულების შესასრულებლად. დამატებითი ვადის გასვლის შემდეგ, ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დამატებითი ვადის განსაზღვრა სავალდებულო არ არის, თუ აშკარაა, რომ ამას არავითარი შედეგი არ ექნება, ან მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულება საქონლის დროულად მიღებას დაუკავშირა.
4. თუ მომხმარებელს საქონელი იმის გამო არ მიეწოდება, რომ იგი ხელმისაწვდომი არ არის, შპს „მოდუსი“ ვალდებულია მომხმარებელს დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ.

5. მიწოდება ხდება შემდენაირად:
თბილისი
• შპს „მოდუსი“-ს ინტერნეტ მაღაზიაში მოქმედებს უფასო მიწოდების მომსახურება თბილისის მასშტაბით, სადაც მისამართზე მოგიტანთ უფასოდ:
• 500 ლარის ან მეტის შეძენის შემთხვევაში ნებისმიერი წონის პროდუქციას
• შპს „მოდუსი“-ს ჰიპერმარკეტში მოქმედებს უფასო მიწოდების მომსახურება თბილისის მასშტაბით, სადაც მისამართზე მოგიტანთ უფასოდ:
• 1000 ლარის ან მეტის შეძენის შემთხვევაში ნებისმიერი წონის პროდუქციას
სხვა შემთხვევაში მიწოდების საფასური გამოითვლება ავტომატურად, კალათში სასურველი პროდუქციის დამატებისა და მისამართის მითითების შემდეგ.
თბილისის შემოგარენი
• 150 კილოზე მეტის პროდუქციის მიწოდება სტანდარტული ტარიფი: 50 ლარი
სხვა შემთხვევაში მიწოდების საფასური გამოითვლება ავტომატურად, კალათში სასურველი პროდუქციის დამატებისა და მისამართის მითითების შემდეგ.
ბათუმი
• შპს „მოდუსი“-ს ინტერნეტ მაღაზიაში მოქმედებს უფასო მიწოდების მომსახურება ბათუმის მასშტაბით, სადაც მისამართზე მოგიტანთ უფასოდ:
• 500 ლარის ან მეტის შეძენის შემთხვევაში ნებისმიერი წონის პროდუქციას
• შპს „მოდუსი“-ს ჰიპერმარკეტში მოქმედებს უფასო მიწოდების მომსახურება ბათუმის მასშტაბით, სადაც მისამართზე მოგიტანთ უფასოდ:
• 700 ლარის ან მეტის შეძენის შემთხვევაში ნებისმიერი წონის პროდუქციას
სხვა შემთხვევაში მიწოდების საფასური გამოითვლება ავტომატურად, კალათში სასურველი პროდუქციის დამატებისა და მისამართის მითითების შემდეგ.

თბილისისა და ბათუმის გარდა ნებისმიერ მისამართზე
• მიწოდების საფასური გამოითვლება ავტომატურად, კალათში სასურველი პროდუქციის დამატებისა და მისამართის მითითების შემდეგ
გაითვალისწინეთ: მიწოდებაში იგულისხმება მისამართზე მიტანა და არა სართულებზე ატანა.

2. საქონლის მიწოდების ვალდებულება

1. შპს „მოდუსი“ ვალდებულია გადასცეს მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი საქონელი.
2. საქონელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამის საქონლად მიიჩნევა:
ა) თუ იგი შეესაბამება შპს „მოდუსი“-ს მიერ მომხმარებლისთვის მიწოდებულ აღწერას და მას აქვს იგივე თვისებები, რომლებიც შპს „მოდუსი“-ს მიერ მომხმარებლისთვის წარდგენილ საქონლის ნიმუშს ჰქონდა;
ბ) შპს „მოდუსი“-ს მიერ მომხმარებლისთვის მიწოდებული აღწერის არარსებობის შემთხვევაში, საქონელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამის საქონლად მიიჩნევა, თუ იგი გამოსადეგია იმ მიზნისთვის, რომლის თაობაზედაც მომხმარებელმა შპს „მოდუსს“ ხელშეკრულების დადების დროს აცნობა და რომელსაც შპს „მოდუსი“ დაეთანხმა.
გ) თუ მომხმარებელი შპს „მოდუსს“ არ აცნობებს იმ მიზნის თაობაზე, რომლისთვისაც მას სურს საქონლის გამოყენება, მაშინ საქონელი ხელშეკრულებით გათვალსიწნებული პირობების შესაბამისად მიიჩნევა, თუ იგი ვარგისია იმ მიზნით სარგებლობისთვის, რომლისთვისაც იგი ჩვეულებრივ გამოიყენება.
3. თუ საქონლის ჩვეულებრივი გამოყენების მიზანი ვერ დგინდება, საქონელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამის საქონლად მიიჩნევა, თუ მას აქვს ამ სახეობის საქონლის თვისებები და ფუნქციონირებს ისე, როგორც აღნიშნული სახეობის საქონელი, ამასთანავე, რისი გონივრული მოლოდინიც მომხმარებელს შეიძლებოდა ჰქონოდა საქონლის ბუნებიდან და იმ საჯარო განცხადებებიდან გამომდინარე, რომლებიც გააკეთა შპს „მოდუსმა“, მწარმოებელმა, მისმა წარმომადგენელმა ან ბაზარზე განთავსებისთვის პასუხისმგებელმა სხვა პირმა, მათ შორის, რეკლამის ან/და ეტიკეტის საშუალებით.
4. შპს „მოდუსი“-ს მიერ ან მისი პასუხისმგებლობით საქონლის არასწორად დამონტაჟების შედეგად წარმოქმნილი ნაკლი უთანაბრდება საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შეუსაბამობას (ნაკლს), თუ საქონლის მონტაჟი ხელშეკრულების ნაწილი იყო. ეს წესი ვრცელდება აგრეთვე იმ საქონელზე, რომელიც მომხმარებელმა უნდა ააწყოს ან დაამონტაჟოს და რომელიც საქონლისთვის დართული ინსტრუქციის ნაკლოვანების გამო არასწორად აიწყო ან დამონტაჟდა.
5. ამ მუხლის მიზნებისთვის საქონელი ნაკლის მქონე საქონლად არ მიიჩნევა, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტში მომხმარებელმა იცოდა ან უნდა სცოდნოდა, რომ საქონელს ნაკლი ჰქონდა.
6. შპს „მოდუსს“ არ დაეკისრება პასუხისმგებლობა საქონლის ან მომსახურების შესახებ საჯარო განცხადებისთვის, თუ:
ა) მას არ ჰქონდა ან ვერ ექნებოდა ინფორმაცია ამ განცხადების შესახებ;
ბ) ხელშეკრულების დადებამდე ამ განცხადებაში მოცემული ინფორმაცია შეიცვალა;
გ) ეს განცხადება ვერ მოახდენდა გავლენას მომხმარებლის მიერ საქონლის ან მომსახურების შეძენაზე.


3. მომხმარებლის უფლებები ნაკლის მქონე საქონლის მიწოდების შემთხვევაში

1. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, შპს „მოდუსს“ მოსთხოვოს ნაკლის აღმოფხვრა (საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, ფასის შემცირება) ან გავიდეს ხელშეკრულებიდან გარდა იმ შემთხვევისა, თუ საქონლის ნაკლი (დაზიანება) მომხმარებლის ბრალით არის გამოწეული.
2. საქონლის შეკეთება და შეცვლა მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებებია. მომხმარებელს უფლება აქვს, შპს „მოდუსს“ მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.
3. საქონელი შეკეთებული ან შეცვლილი უნდა იქნეს გონივრულ ვადაში, ისე, რომ მომხმარებელს არ შეექმნას მნიშვნელოვანი შეფერხება საქონლის ბუნებისა და იმ მიზნის გათვალისწინებით, რომლისთვისაც მან ეს საქონელი შეიძინა.
4. საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა გულისხმობს შპს „მოდუსი“-ს მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.
5. მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:
ა) თუ გონივრულ ვადაში საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია;
ბ) შპს „მოდუსმა“ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;
გ) შპს „მოდუსი“-ს მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის.
6. მომხმარებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში მოითხოვოს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
7. მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.
8. იმის განსაზღვრისას, თუ რამდენად არათანაზომიერია ან შეუსაბამოდ დიდია ხარჯი, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:
ა) საქონლის ან მომსახურების ფასი მისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის შემთხვევაში;
ბ) საქონლის ან მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შეუსაბამობის ხარისხი;
გ) საქონლის ნაკლის მომხმარებლისთვის შეფერხების შექმნის გარეშე აღმოფხვრის ალტერნატიული შესაძლებლობა.


4. კომერციული გარანტიის პირობები

ნივთი შეიცვლება შემდეგ შემთხვევებში:

• თუ ნივთს გახსნისთანავე, ყიდვის მომენტში, შპს „მოდუსი“-ს წარმომადგენლის თანდასწრებით დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი;
• თუ შეძენილ ნივთს შეძენიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი (არ იგულისხმება ვიზუალური დაზიანება) და მომხმარებლის მიერ აღნიშნულ ვადაში ნივთი წარდგენილ იქნა შპს „მოდუსში“, შპს „მოდუსი“ კი შეცვლის აქტით ადასტურებს ნივთის ქარხნულ დეფექტს;
• თუ ნივთი ვერ შეკეთდა მისი საგარანტიო ვადაში წარდგენიდან გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუმეტეს 15 სამუშაო დღისა; იმ შემთხვევაში, თუ ნივთის შეკეთებისათვის საჭიროა სათადარიგო ნაწილის საზღვარგარეთ შეძენა ან ნივთის გაგზავნა საზღვარგარეთ მწარმოებლის ავტორიზებულ სერვისცენტრში, მაშინ შეკეთების ვადა შეადგენს 30 სამუშაო დღეს.
• ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი (მომხმარებლის მიერ განსხვავების დამატებითი გადახდით) ღირებულების ნივთის გადაცვლით, რომელიც შეცვლის მომენტში შპს „მოდუსში“ გაყიდვაშია. ნივთის ღირებულება განისაზღვრება მომხმარებლის მიერ მისი შეძენისას გადახდილი ფასიდან.

შენაძენის გამართული მუშაობა და უსაფრთხოება გარანტირებულია მხოლოდ მონტაჟისა და ექსპლუატაციის წესების სრულად დაცვის შემთხვევაში, რომელიც მითითებულია მომდევნო პუნქტებში:
საგარანტიო ვალდებულებები შესრულდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:
• პროდუქტი შეძენილია უფლებამოსილი ორგანიზაციისგან.
• შენაძენის მონტაჟი მოხდა ავტორიზებული სერვისცენტრის მიერ.
საგარანტო ვადის განმავლობაში მყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს უფასო შეკეთება, თუ დაზიანება გამოწვეულია შენაძენის ქარხნული ფარული დეფექტის გამო.
უფასო საგარანტიო მომსახურება არ შესრულდება თუ:
• დაცული არ იქნა მონტაჟისა და ექსპლუატაციის წესები.
• მოხდა შენაძენის ნებისმიერი სახის თვითნებური კონსტრუქციული ცვლილება.
• წარმოშობილი დეფექტები არ არის გამოწვეული მწარმოებლის მიზეზით.
• ელექტრო ენერგიის, გაზის ან წყლის ნორმა და/ან მომარაგება არ შეესაბამება შენაძენის ტექნიკურ დოკუმენტში მითითებულ ნორმატიულ მახასიათებლებს.
• თუ არ დამონტაჟდება ისე, როგორც შენაძენის ტექნიკურ ინსტრუქციაშია მითითებული.
• გამოყენებული იქნება სხვა მწარმოებლის მიერ დამზადებული სათადარიგო ნაწილები.
• შენაძენი გახხნილი (დაშლილი) ან გარემონტებული იქნება ჩვენი ან ჩვენი პარტნიორი სერვისცენტრის გარეშე (მომხმარებლის ან სხვა სერვისცენტრის მიერ).
• შენაძენს აქვს მექანიკური დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია გარემოს ზემოქმედებით, როგორიცაა გატეხილი, გაბზარული, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი, სითხით დაზიანებული და ა.შ.
• საგარანტიო ტალონში ან შენაძენის კორპუსზე არ იკითხება სერიული ნომერი.
• გარანტია არ ვრცელდება ხარვეზებზე, რომლებიც წარმოიშვა ნივთის გამოყენებით არასაყოფაცხოვრებო ან სხვა ისეთი მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება ნივთის დანიშნულებას.
• გარანტია არ ვრცელდება ადვილად მსხვრევად დეტალებზე (მინდა და სხვა).
• კომპანია არ აგებს პასუხს დაზიანებაზე, რომლებიც წარმოიშვა მყიდველის მიერ არასათანადო ტრანსპორტირების ან შენახვის, შეუსაბამო კლიმატური პირობების ან სხვა სახის ზემოქმედებისგან.
• გარანტია არ ვრცელდება ქსელში ძაბვის ცვლილებით გამოწვეულ დაზიანებაზე
5. მტკიცების ტვირთი და ვადები ხელშეკრულებასთან შეუსაბამობისას
1. საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე მომხმარებლის უფლებას, ნივთის შეძენიდან 2 (ორი) წლის განმავლობაში მოითხოვოს მისი უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა ან ხელშეკრულებიდან გასვლა, ფასის შემცირება, თუ საგარანტიო ვადის განმავლობაში ნივთი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ, საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე, ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება.
2. მომხმარებელს უფლება აქვს, ისარგებლოს "მომხმარბლის უფლებების დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონითა და წინამდებარე სავაჭრო პოლიტიკის მე-4 და მე-5 მუხლებით გათვალისწინებული უფლებებით, თუ საქონლის ნაკლი საქონლის მისთვის გადაცემიდან 2 წლის განმავლობაში აღმოჩნდა.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება მეორეული საქონლის ნასყიდობაზე. ასეთი საქონლის ნასყიდობისას ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა მხარეთა შორის ინდივიდუალური შეთანხმების საგანია.

II. თავი დისტანციური ხელშეკრულება და სარეწის გარეთ დადებული ხელშეკრულება

მომხმარებლის მიერ საქონლის შეძენა შეიძლება განხორციელდეს დისტანციურად კომპანიის ვებ-გვერდის www.modus.ge მეშვეობით ან სარეწის გარეთ.

პროცესის განხორციელებისათვის პირველ ნაბიჯს წარმოადგენს მომხმარებლის რეგისტრაცია ელ. ფოსტის საშუალებით, სადაც იგი გაეცნობა კომპანიის ვებგვერდით სარგებლობის წესებსა და არსებით პირობებს, აგრეთვე წინამდებარე სავაჭრო პოლიტიკას და შესაბამისი ველის მონიშვნით გამოხატავს ნებას, რომ იგი გაეცნო და თანახმაა, რომ კომპანიასა და მომხმარებელს შორის ხელშეკრულება გაფორმდეს დისტანციური კომუნიკაციის საშუალებით.

6. დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლება

1. საქართველოს კანონმდებლობისა და ამ პოლიტიკის მე-5 მუხლით დადგენილი გამონაკლისების გარდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. ეს ვადა აითვლება: ა) მომსახურების ხელშეკრულების შემთხვევაში − ხელშეკრულების დადებიდან;
ბ) ნასყიდობის ხელშეკრულების შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან;
გ) მომხმარებლის მიერ საქონლის ნაწილ-ნაწილ შეკვეთის შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) ბოლო ნივთის მფლობელობაში მიღებიდან;
დ) საქონლის რეგულარულად (განსაზღვრული პერიოდულობით) მიწოდების ხელშეკრულების შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) ნივთის მფლობელობაში პირველად მიღებიდან.
2. მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მას არ დაეკისრება არანაირი ხარჯის (მათ შორის, მიწოდების ხარჯის) გაწევა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელმა შპს „მოდუსი“-ს მიერ შეთავაზებული სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება აირჩია ან საქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან. საქონლის ფასის შემცირების შედეგად წარმოშობილი სხვაობის დაფარვის ვალდებულება მომხმარებელს არ დაეკისრება, თუ "მოდუსმა" მას კანონით გათვალისწინებული ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების შესახებ სრული ინფორმაცია არ მიაწოდა.
3. მომხმარებლის მიერ დისტანციურ ხელშეკრულებაზე უარის თქმა ავტომატურად იწვევს დაკავშირებული ხელშეკრულებიდან მის გასვლას და პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენას.
4. მომხმარებელი ვალდებულია შპს „მოდუსს“ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ვადაში გაუგზავნოს შევსებული ფორმა (დანართი 1) ან სხვა ცალსახა მტკიცებულება, რომელიც ასახავს მომხმარებლის გადაწყვეტილებას საქონლის დაბრუნების შესახებ. ამ მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების დადგენილ ვადაში განხორციელების მტკიცების ტვირთი მომხმარებელს ეკისრება.
5. მომხმარებელს შეუძლია ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლება განახორციელოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ვადაში, თუ მან ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინება "მოდუსს" აღნიშნული ვადის ამოწურვამდე გაუგზავნა. იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლება ამ მუხლის შესაბამისად განხორციელდა, მომხმარებელს ეკისრება.
6. თუ შპს „მოდუსი“ მომხმარებელს არ მიაწვდის ინფორმაციას ამ წესებით გათვალისწინებული საქონლის ან მომსახურების დაბრუნების უფლების შესახებ, აღნიშნული საქონლის ან მომსახურების დაბრუნება შესაძლებელია ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ვადის გასვლიდან 12 თვის განმავლობაში.
7. თუ შპს „მოდუსმა“ მომხმარებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ვადის ათვლის მომენტიდან 12 თვის ვადაში მიაწოდა ინფორმაცია ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების შესახებ, საქონლის ან მომსახურების დაბრუნების 14-დღიანი ვადა აღნიშნული ინფორმაციის მიღებიდან აითვლება.


7. ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე ხელშეკრულებაზე უარის თქმასთან დაკავშირებული გამონაკლისები

1. მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ:
ა) შპს „მოდუსმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება სრულად გასწია, მან მომსახურების გაწევა მომხმარებლის წინასწარი თანხმობით დაიწყო და მომხმარებელმა იცოდა, რომ მომსახურების სრულად მიღების შემთხვევაში დაკარგავდა ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას;
ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია, რომ მიწოდებული საქონლის ან მომსახურების ფასი დამოკიდებულია ფინანსურ ბაზარზე არსებულ ცვლილებაზე, რომელსაც შპს „მოდუსი“ ვერ აკონტროლებს და რომელიც ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების განხორციელებისთვის ამ კანონით დადგენილ ვადაში წარმოიშვა;
გ) მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;
დ) მიწოდებული საქონელი მალფუჭებადია ან მას მოკლე ვარგისობის ვადა აქვს;
ე) მას მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;
ვ) მიწოდებული საქონელი მიწოდების დროს, მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, განუყოფლად შეერწყა სხვა საქონელს;
ზ)ნივთი არ არის სასაქონლო მდგომარეობაში, აკლია მაკომპლექტებელი, აღენიშნება ფიზიკური დაზიანება;


8. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგები

1. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგად ქარწყლდება მხარეების მიერ დისტანციური ხელშეკრულებით ან სარეწის გარეთ დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, ხოლო ის, რაც მხარეებმა მისი შესრულებით მიიღეს, მათ უბრუნდებათ.
2. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში შპს „მოდუსი“ ვალდებულია:
ა) მომხმარებელს გადახდილი თანხა, აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში − მიწოდების ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხა დაუბრუნოს სრულად, გაჭიანურების გარეშე, ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა. შპს „მოდუსი“ ვალდებული არ არის, მომხმარებელს დაუბრუნოს იმ დამატებითი ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხა, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლის მიერ არასტანდარტული ან შპს „მოდუსი“-ს მიერ შეთავაზებული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურების არჩევასთან;
ბ) თანხა აანაზღაუროს გადახდის იმავე საშუალებებით, რომლებიც მომხმარებელმა გამოიყენა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელი გადახდის სხვა საშუალების გამოყენებაზე თანხმობას განაცხადებს და მას დამატებითი ხარჯი არ წარმოეშობა.
3. ნასყიდობის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში შპს „მოდუსს“ უფლება აქვს, უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე მანამ, სანამ საქონელს არ დაიბრუნებს ან მომხმარებლისგან არ მიიღებს საქონლის გაგზავნის დამადასტურებელ დოკუმენტს, იმის მიხედვით, რომელიც უფრო ადრე განხორციელდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შპს „მოდუსმა“ თავად იკისრა საქონლის უკან წაღება.
4. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია:
ა) შპს „მოდუსს“ ან მის მიერ განსაზღვრულ მესამე პირს დაუბრუნოს საქონელი ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შპს „მოდუსმა“ თავად იკისრა საქონლის უკან წაღება;
ბ) გასწიოს მხოლოდ საქონლის დაბრუნებასთან დაკავშირებული პირდაპირი (უშუალო) ხარჯი.


დანართი 1

მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში შპს „მოდუსი“-სათვის გასაგზავნი ფორმა


შპს „მოდუსი“
მის: ქ.ბათუმი, პუშკინის18/20
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 245565669 ელ. ფოსტა: info@modus.com.ge
ტელ: 032 2 06 01 01
შეკვეთის თარიღი:

შეკვეთის მიღების თარიღი:

მომხმარებლის სახელი:

მომხმარებლის მისამართი:

მომხმარებლის ხელმოწერა:

ფორმის შევსების თარიღი: