• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

დაბრუნება/გადაცვლა

შენაძენის შეცვლის ან დაბრუნების დროს, მომხმარებელი ვალდებულია შენაძენი წარმოადგინოს ზუსტად ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც მას ჩაბარდა (დაუზიანებელი, შეფუთული და ჩაურთველ-გამოუყენებელი). ასევე უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, გადახდის ქვითარი და საგარანტიო ტალონი.

მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს შენაძენის შეცვლა თუ:

  • მიღებული ნივთი არ ემთხვევა საიტზე შეძენილ ნივთს
  • მიღებული ნივთის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ აღწერას
  • ნივთი დაზიანდება შეკვეთიდან ჩაბარებამდე
  • ნივთს აღმოაჩნდება ქარხნული წუნი

მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს ნივთის დაბრუნება თუ:

  • მიღებული ნივთი არ ემთხვევა საიტზე გამოსახულ ნივთს
  • მიღებული ნივთის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ აღწერას
  • ნივთი დაზიანდება შეკვეთიდან ჩაბარებამდე
  • ნივთს აღმოაჩნდება ქახნული წუნი
კომპანიას უფლება აქვს უარი განაცხადოს ნივთის დაბრუნებაზე მომხმარებლის კეთილსინდისიერებაში ეჭვის შეტანის შემთხვევაში.